• Nagłówek

    •  

     Regulamin Świetlicy Szkolnej (zajęć opiekuńczo- wychowawczych)

     Szkoły Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty  w Szydłowie.

      

      Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej  umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz:

     1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po lekcjach.
     2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
     3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno– moralnej.
     4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
     5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
     6. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
     7. Kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia.
     8.  Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

     • Opieką świetlicy szkolnej objęci są wszyscy uczniowie z klas I-VIII dojeżdżający do szkoły autobusami.

     • Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po konsultacjach z wychowawcami klas.

     • Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.

     • Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

     • W przypadku zgody na jednorazowy- samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielowi świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

     • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów zapisanych do świetlicy, jeżeli w wyznaczonych godzinach nie przyjdą oni na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze.

     • Uczeń przebywający w świetlicy pod opieką nauczyciela zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.

      Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

     1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
     2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
     3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
     4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
     5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

     Podstawa prawna:

             Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

             Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2013 r. poz. 532),

             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624).

     - Ustawa nowelizująca z dnia 18 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 668) wprowadza zmiany w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych